Cách Ch?i Game M?u Binh online Fb68 Hi?u Qu? Nh?t Cho Anh Em

H??ng d?n cách ch?i Game M?u Binh online Fb68 hi?u qu?

M?u binh là m?t trò ch?i nh?ng game casino khó nh?t t?i nhà cái Fb68, nh?t là ??i v?i nh?ng anh em c??c th? m?i tham gia ch?i. Do ?ó, n?u nh? không hi?u rõ lu?t ch?i thì r?t có th? b?n s? thua s?ch. V?y M?u Binh là gì? Lu?t ch?i M?u Binh nh? th? nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hi?u cách ch?i Game M?u Binh online Fb68 sao cho th?ng l?n chi ti?t nh?t qua bài vi?t d??i ?ây nha. 

M?u Binh là gì? 

M?u Binh còn ???c bi?t ??n v?i m?t tên g?i khác là Binh X?p Xám. ?ây là m?t trong nh?ng t?a game casino mà khi ch?i c?n s? d?ng c? trí tu? và chi?n thu?t ch?i. Nó ?òi h?i ng??i ch?i c?n có m?t t? duy logic và m?t ?ôi m?t bi?t quan sát và s?p x?p bài ?? mang v? chi?n th?ng. Vì v?y mà nó t?o ra s?c hút ??c bi?t v?i r?t nhi?u ng??i ch?i. 

Th??ng thì khi ch?i M?u Binh s? có t? 2 ??n 4 ng??i. M?i ng??i s? ???c chia cho 13 lá bài và s? ti?n hành x?p thành 3 chi khác nhau. Trong lu?t ch?i quy ??nh ng??i ch?i nào x?p ???c các chi tr??c m?nh h?n chi sau, chúng ???c liên k?t v?i nhau thì m?i có th? th?ng l?n. 

M?u Binh còn có tên g?i khác là Binh X?p Xám.
M?u Binh còn có tên g?i khác là Binh X?p Xám.

Game M?u Binh online Fb68 có nh?ng con bài nào?

Tr??c khi tìm hi?u v? cách ch?i và lu?t ch?i Game M?u Binh online Fb68 thì b?n c?n hi?u ???c các lá bài có trong ?ó. Trong m?i b? bài M?u Binh, m?i lá bài s? ???c chia thành 2 ph?n là ph?n ch?t và ph?n s?. Ví d? nh? lá 9 c? thì ph?n ch?t là c? còn ph?n s? là 9. 

V? m?t giá tr? c?a các lá bài s? ???c quy?t ??nh thông qua ph?n s? mà không quan tâm ??n ph?n ch?t. Trong ?ó, lá Át là lá bài cao nh?t và m?nh nh?t. Còn lá nh? nh?t trong b? bài chính là lá hai. 

Xem thêm: Game Keno Fb68 – Thành B?i T?i K? N?ng – Ch?i Game Ngay!

Cách x?p bài trong Game M?u Binh online Fb68

Sau khi ?ã làm quen ???c các lá bài thì ng??i ch?i c?n t?p x?p bài trong M?u Binh. Mu?n th?ng l?n thì b?n c?n h?c cách s?p x?p các chi sao cho phù h?p. Cách x?p bài t? nh? t?i l?n trong M?u Binh c? th? nh? sau: 

 • M?u Th?u: ?ây là g?m nh?ng lá bài nh? l? và không liên k?t v?i nhau. 
 • ?ôi: Bao g?m 2 lá bài gi?ng nhau n?m trong cùng 1 chi. 
 • Thú: T?c là trong m?t chi có 2 ?ôi, nh?ng lá bài quy ??nh không ???c s?p x?p thú ? chi cu?i. 
 • Sám: T?c là 2 lá bài có có cùng ph?n s? trong 1 chi.
 • S?nh: T?c trong 1 chi có 5 lá bài cùng ch?t. Và không ???c s?p x?p liên k?t này ? chi cu?i. 
 • Cù L?: T?c là trong 1 chi s? có 1 ?ôi và 1 xám. Cù l? c?ng s? không ???c xu?t hi?n ? chi cu?i. 
 • T? Quý: T?c trong 1 cho s? có 4 lá bài cùng ph?n s? và không ???c xu?t hi?n ? chi cu?i. 
 • Thùng Phá S?nh: ?ây là 1 dây các lá bài ??ng ch?t trong 1 chi, không ???c xu?t hi?n ? chi cu?i. 
 • Thùng Phá S?nh L?n: ?ây là b? l?n nh?t, bao g?m 1 day các lá bài ??ng ch?t có Át, liên k?t này s? không ???c xu?t hi?n ? chi cu?i. 
Cách x?p bài trong Game M?u Binh online Fb68
Cách x?p bài trong Game M?u Binh online Fb68

H??ng d?n cách ch?i Game M?u Binh online Fb68 hi?u qu? 

Cách ch?i Game M?u Binh online Fb68 t??ng ??i ??n gi?n. Tuy nhiên, nó ?òi h?i ng??i ch?i c?n có t? duy và kh? n?ng x?p bài. Khi m?t ván bài b?t ??u, m?i ng??i ch?i s? ???c chia cho 13 lá bài. Nhi?m v? c?a m?i ng??i là s?p x?p 13 lá bài ?ó thành 3 chi h?p lý theo quy lu?t chi th? nh?t và hai có 5 lá và chi th? 3 có 3 lá. 

Ng??i ch?i c?n ph?i tính toán sao cho chi sau luôn luôn m?nh h?n chi tr??c. N?u trong các chi có ?ôi hay s?nh và có liên k?t v?i nhau ho?c ch? là nh?ng lá bài l? hay còn g?i là M?u Th?u.  Ng??i ch?i c?n s?p x?p sao cho trong 1 chi có 5 lá bài liên ti?p nhau. Tuy nhiên thì ? chi cu?i không ???c x?p s?nh. S?nh l?n nh?t khi k?t thúc lá Át. Còn s?nh nh? nh?t là b?t ??u b?ng lá Át.  

Sau khi x?p bài xong thì ng??i ch?i s? ti?n hành so các chi v?i nhau. N?u nh? ng??i ch?i nào cho chi l?n h?n thì s? chi?n th?ng. N?u nh? ng??i ch?i nào mà s? h?u m?u binh th?ng tr?ng s? m?c ??nh là chi?n th?ng và không c?n so bài v?i các ng??i ch?i khác. Còn n?u nh? các chi ??u ngang nhau thì ng??i ch?i s? cùng chia gà. 

Cách tính ti?n khi ch?i M?u Binh

Sau khi ?ã bi?t cách ch?i thì hãy cùng chúng tôi tìm hi?u cách tính ti?n th?ng và thua c??c trong Game M?u Binh online Fb68 ?? tránh b? l?a: 

 • ??i v?i ng??i th?ng: Ng??i ch?i th?ng cu?c thì s? nh?n ???c 1 c??c t? ng??i thua. N?u nh? th?ng 2 chi nh?n 2 c??c. Còn th?ng ? c? 3 chi thì nh?n 3 c??c. 
 • ??i v?i ng??i thua: Ng??i ch?i ph?i ??n toàn b? s? chi mà ?ã thua cho ng??i th?ng c??c. N?u nh? ng??i ch?i thua c? 3 chi thì ph?i ??n g?p 3 l?n cho ng??i th?ng cu?c. 
H??ng d?n cách ch?i Game M?u Binh online Fb68 hi?u qu?
H??ng d?n cách ch?i Game M?u Binh online Fb68 hi?u qu?

L?i k?t 

Trên ?ây là toàn b? thông tin v? m?u binh và cách ch?i Game M?u Binh online Fb68 hi?u qu? mà chúng tôi mu?n chia s? v?i b?n. Hy v?ng nh?ng thông tin mà chúng tôi mang ??n s? giúp b?n có th? ch?i m?u binh th?ng l?n. N?u nh? b?n c?ng yêu thích game casino này thì hãy ??n ngay nhà cái Fb68 ?? có th? tr?i nghi?m và mang v? cho mình nh?ng ph?n th??ng h?p d?n nha.